Allmänna villkor Daar Advokatbyrå

1. Tillämpning och tolkning
1.1 Dessa Allmänna villkor tillämpas för samtliga tjänster som DAAB tillhandahåller till klient (”Klienten”) såvida något annat inte uttryckligen har blivit avtalat.

1.2 Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed är också tillämpliga på de tillhandahållna tjänsterna, vilka DAAB är skyldiga att följa.

2. Klientidentifikation
2.1 DAAB är enligt lag förpliktad att inhämta uppgifter om klients identitet och ägarförhållanden samt kontrollstruktur före DAAB accepterar ett uppdrag. För att göra detta är vi även skyldiga att kontrollera att de lämnade uppgifterna är korrekta och därför kan DAAB begära dokumentation som styrker uppgifterna samt inhämta information från olika externa källor såsom exempelvis offentliga register eller privata register.

2.2 DAAB har en anmälningsplikt om det uppstår misstankar om penningtvätt och finansiering av terrorism till finanspolisen och är då samtidigt förhindrat att underrätta den som anmälan berör om misstankarna. Skulle sådana misstankar uppstå så är DAAB skyldigt att avböja eller frånträda uppdraget.

2.3 DAAB kan inte hållas ansvarigt för skada som klient orsakas, direkt eller indirekt, till följd av att DAAB har vidtagit de åtgärder som nämns i punkt 2.2 ovan.

3. Tjänster
3.1 Advokat Magnus Daar är uppdragsansvarig advokat och ansvarig för att utse jurister, underkonsulter och annan personal som han finner lämplig för att uppdraget skall utföras ändamålsenligt.

3.2 Klienten har endast rätt att förlita sig på DAAB:s rådgivning i det enskilda uppdraget, dvs. Klienten kan inte förlita sig på DAAB:s rådgivning i ett annat uppdrag än det enskilda uppdraget och ändamålet som DAAB:s råd är givna för. DAAB:s rådgivning omfattar inte skattekonsekvenser.

3.3 DAAB tillhandahåller inte skatterådgivning, finansiell rådgivning, redovisningsmässig rådgivning eller rådgivning om affärsmässigheten i beslut, investeringar eller transaktioner. Således har DAAB inte något ansvar för skattemässiga, finansiella, redovisningsmässiga eller affärsmässiga konsekvenser av de beslut, investeringar eller transaktioner som klienten fattar eller vidtar.

3.4 DAAB lämnar inte råd avseende rättsläge och rättstillämpning i andra jurisdiktioner som inte är den svenska. DAAB kan dock inhämta rådgivning från jurister i andra jurisdiktioner, efter överenskommelse med Klienten.

3.5 DAAB:s rådgivning avser endast rättsläget vid den tidpunkt som rådet lämnas. DAAB har ingen skyldighet att uppdatera ett lämnat råd vid efterföljande ändringar i rättsläget.

4. Personuppgifter
4.1 Personuppgifter, hänförliga till Klienten och/eller till Klientens anställda, som DAAB erhåller från Klienten eller Klientens anställda, bestående av namn, adress, telefonnummer samt e-postadress och andra liknande uppgifter, behandlas i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning och DAAB:s integritetspolicy. DAAB behandlar personuppgifter för att kunna administrera verksamheten, fullgöra åtaganden mot och kommunicera med Klienten samt fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning. Vidare kan personuppgifterna användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och informera om DAAB:s tjänster. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål och i syfte att inhämta Klientens eller Klientens anställdas synpunkter på DAAB:s tjänster.

4.2 DAAB lämnar varken ut eller säljer personuppgifter vidare till tredje part med undantag för om tredje part utför tjänster åt DAAB, som t.ex. IT-, kreditupplysnings, inkassotjänster och transporttjänster. Dessa mottagare har endast rätt att behandla Klientens eller Klientens anställdas personuppgifter för DAAB:s räkning i samband med att mottagarna av personuppgifter utför en tjänst åt DAAB. Dessa leverantörer och samarbetspartners får dock aldrig sprida eller föra personuppgifterna vidare till annan part. DAAB har rätt att lämna ut personuppgifter till myndighet eller tredje part om Klienten har brutit mot dessa Allmänna villkor eller om myndighet begär detta med stöd i lag eller myndighetsbeslut.

4.3 DAAB ska vidta sådana tekniska och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga för att skydda de personuppgifter som behandlas från obehörig åtkomst, förstörelse och ändring. Personuppgifter sparas under den tid som krävs för att DAAB ska kunna fullgöra sina åtaganden mot eller utföra ett uppdrag åt Klienten samt under en skälig tid därefter.

4.4 Klienten och Klientens anställda har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas, blockeras eller förstörs. Vidare har Klienten och Klientens anställda rätt att begära att DAAB ska tillhandahålla information om behandlingen av personuppgifter, att behandlingen av personuppgifter begränsas, att få ut en kopia av personuppgifterna och att göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter. För det fall Klienten önskar att DAAB raderar eller ersätter personuppgifter hänförliga till Klienten eller en anställd hos Klienten, ska Klienten skriftligen begära detta.

4.5 Klienten godkänner härmed att personuppgifter hänförliga till Klienten och/eller till Klientens anställda kommer att registreras och behandlas av DAAB i enlighet med vad som gäller enligt denna punkt. För det fall Klienten lämnar Klientens anställdas personuppgifter till DAAB, garanterar Klienten att denna har rätt att lämna ut Personuppgifter hänförliga till Klientens anställda till DAAB.

4.6 För det fall Klienten behandlar DAAB:s anställdas personuppgifter omfattas Klientens behandling av samma krav som ställs på DAAB:s behandling enligt denna punkt.

5. Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter till de arbetsresultat som DAAB tillhandahåller Klienten tillhör DAAB. Klienten har dock rätt att använda resultaten för sådana ändamål som arbetsresultatet har tagits fram. Klienten får inte sprida eller offentliggöra dokument eller annat arbetsresultat som tagits fram av DAAB i något annat syfte än det avtalade avsedda syftet.

6. Kommunikation

DAAB använder elektroniska verktyg för kommunikation, såsom e-post, SMS eller telefon, men även virtuella datarumstjänster eller andra molnbaserade dokumentutbytestjänster. Denna typ av kommunikationstjänster kan medföra säkerhets- och sekretessrisker eller att elektroniska säkerhetsanordningar som brandväggar filtrerar bort legitima e-postmeddelanden. Det är Klientens ansvar att meddela om Klienten inte vill att DAAB kommunicerar med Klienten och andra berörda inom ett uppdrag med sådana medel. DAAB kan på Klients begäran och bekostnad använda krypterad e- postkommunikation.

7. Sekretess
7.1 DAAB:s personal är bundna av sekretess i enlighet med bestämmelser om detta i lag och de vägledande reglerna om god advokatsed. I vissa fall är DAAB skyldigt att lämna ut sekretessbelagd information. Detta tillåts enligt de vägledande reglerna om god advokatsed med eller ert samtycke eller vid en tvist mellan DAAB och Klienten. DAAB förbehåller sig rätten att lämna ut sådan information till våra försäkringsgivare i samband med sådan tvist.

7.2 Klienter som är registrerade för mervärdesskatt i annat EU-land än Sverige samtycker till att DAAB redovisar sådan Klients VAT-nummer i periodisk sammanställning till Skatteverket.

7.3 Om DAAB anlitar andra rådgivare och fackmän har DAAB rätt att förutsätta att information som lämnats av Klienten till DAAB får utlämnas till sådan rådgivare såtillvida Klienten inte uttryckligen instruerat DAAB annorlunda.Detta inkluderar information om Klienten.

7.4 DAAB har rätt att i sin marknadsföring lämna information om sin medverkan i ett ärende och andra redan allmänt kända uppgifter då ett ärende blivit allmänt känt eller med Klientens uttryckliga samtycke om ett ärende inte blivit allmänt känt.

8. Arvoden och kostnader
8.1 DAAB debiterar arvode i enlighet med de vägledande reglerna om god advokatsed. En mängd faktorer avgör arvodet som nedlagd tid, svårighetsgrad, tidspress, komplexitet, svårighetsgrad, uppnått resultat, de värden uppdraget rört, risker för DAAB samt den sakkunskap, skicklighet, erfarenhet och resurser som uppdraget krävt.

8.2 DAAB kan inför ett uppdrag i vissa fall lämna en uppskattning på hur stort arvodet kommer att bli. Sådan uppskattning baseras på den information som finns tillgänglig om uppdraget. DAAB kan även på Klientens begäran kontinuerligt informera om upparbetat arvode.

8.3 DAAB äger rätt att även debitera Klienten för kostnader såsom t ex. registreringsavgifter, avgifter för databassökningar, resekostnader, översättningskostnader och ersättning till andra rådgivare och fackmän.

8.4 Utöver arvode och kostnader tillkommer mervärdesskatt i de fall DAAB är skyldig att debitera sådan.

9. Fakturering och betalning
9.1 DAAB tillämpar som regel månadsfakturering om inget annat överenskommits.

9.2 Fakturorna kan vara a conto-fakturor eller slutliga fakturor. I de fall det är a conto- fakturor ska den slutliga fakturan innehålla uppgift om det totala arvodet för uppdraget eller del av uppdraget med avdrag för arvode som fakturerats a conto.

9.3 DAAB förbehåller sig rätten att i vissa fall begära förskott på arvode och kostnader. Framtida fakturor regleras då mot förskottet. Då sådant förskott är förbrukat har DAAB rätt att begäran nytt förskott i vissa fall.

9.4 DAAB:s fakturor anger förfallodag. Betalningsvillkor är alltid 10 dagar om inte separat överenskommelse om andra betalningsvillkor föreligger. Vid utebliven betalning senast på förfallodagen tar DAAB ut en påminnelseavgift om 60 kr vid påminnelse om sen betalning. DAAB har även rätt till dröjsmålsränta enligt räntelag samt ersättning för eventuella inkassokostnader.

9.5 DAAB är i vissa fall skyldigt enligt lag att lämna information till Skatteverket om klients momsregistreringsnummer och värdet på de tjänster som DAAB har utfört. Genom att anlita DAAB anses ni ha samtyckt till att DAAB lämnar sådan information till Skatteverket.

9.6 För det fall uppdraget finansieras genom rättsskyddsförsäkring är Klient skyldig att erlägga betalning för arvode och kostnader som inte täcks av sådan försäkring. Även om uppdraget finansieras genom rättsskyddsförsäkring är Klient skyldig att erlägga betalning för fakturor till dess rättskyddsmedel betalas ut av försäkringsbolaget.

9.7 I domstolsprocesser och skiljeförfaranden kan den förlorande parten åläggas att betala den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive advokatarvoden). I bland ersätts dock inte den vinnande partens totala rättegångskostnader. Oavsett om Klienten är vinnande eller förlorande part är Klienten skyldig att erlägga betalning för samtliga tjänster DAAB har utfört och för de kostnader DAAB har haft i samband med uppdraget.

10. Andra rådgivare och fackmän
10.1 För det fall DAAB anlitar andra rådgivare eller fackmän ska de anses vara oberoende

ALLMÄNNA VILLKOR DAAR ADVOKATBYRÅ

i förhållande till DAAB. DAAB har således inget ansvar för de eventuella råd eller tjänster som andra rådgivare eller fackmän lämnar eller utför oavsett om sådan rådgivare eller fackman rapporterar till DAAB eller till Klienten.

10.2 DAAB ansvarar inte för arvoden och kostnadsersättningar som debiteras av andra rådgivare eller fackmän.

10.3 Om flera rådgivare eller fackmän jämte DAAB kan hållas ansvariga för en skada som drabbat Klienten ska DAAB:s ansvar för skadan, begränsas till maximalt den andel av skadan DAAB:s arvode utgör av den totala summan av arvodena till samtliga rådgivare och fackmän som kan hålla ansvariga för skadan.

10.4 För det fall DAAB och andra rådgivare och fackmän är solidariskt ansvariga för en skada som drabbat Klienten och någon av de andra rådgivarnas eller fackmännens ansvar i förhållande till Klienten är mer begränsat än DAAB:s, skall DAAB:s ansvar reduceras med det belopp som DAAB annars hade kunnat återfå av rådgivaren eller fackmannen om dennes ansvar inte hade begränsats.

11. Ansvarsbegränsning
11.1 DAAB omfattas av Sveriges advokatsamfunds obligatoriska ansvarsförsäkring. DAAB har därtill tecknat tilläggsförsäkring.

11.2 DAAB:s ansvar för skada som Klienten p g a DAAB:s fel, vårdslöshet eller avtalsbrott, såvida DAAB:s agerande inte är grovt vårdslöst eller uppsåtligt, är begränsat till vad som täcks av de försäkringar DAAB omfattas av, med avdrag för självrisk. DAAB accepterar inte en skyldighet att utge viten.

11.3 DAAB:s ansvar för skada ska reduceras med sådant belopp som Klient kan erhålla enligt försäkring som Klient har tecknat eller omfattas av eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse som Klienten har ingått eller är förmånstagare till.

11.4 DAAB ansvarar inte för skada som orsakats p g a att Klienten helt eller delvis använt DAAB:s råd eller arbetsresultat för annat ändamål eller i annat sammanhang än för vilket råd gavs. DAAB ansvarar aldrig för skada som drabbat tredje part genom att Klienten använt DAAB:s råd.

11.5 DAAB använder elektroniska verktyg för kommunikation, såsom e-post, SMS eller telefon, men även virtuella datarumstjänster eller andra molnbaserade dokumentutbytestjänster om inte separat överenskommelse om annat kommunikationssätt finns. DAAB kan inte hållas ansvariga för skada som uppkommit till följd av kommunikation via sådana elektroniska verktyg.

11.6 DAAB kan inte hållas ansvarigt för skada som förorsakats till följd av att DAAB har följt lag eller de vägledande reglerna om god advokatsed.

11.7 DAAB ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter som har legat utanför DAAB:s kontroll och som DAAB inte skäligen har kunnat förutse vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder DAAB inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

11.8 Ingen annan än DAAB ska hållas ansvarig för de tjänster som tillhandahålls av DAAB. Således ska dessa Allmänna villkor och eventuella särskilda villkor gälla till förmån för varje till DAAB närstående juridisk eller fysisk person såsom t ex aktieägare, verkställande direktör, styrelseledamot, anställd eller konsult. Beloppsmässiga begränsningar ska då gälla för DAAB och de med DAAB närstående och juridiska och fysiska personerna som om de gemensamt vore en person.

12. Klagomål och krav
12.1 Om Klienten av något skäl är missnöjd med DAAB:s tjänster och vill föra fram klagomål eller rikta ett krav, ska Klienten kontakta uppdragsansvarig advokat hos DAAB. Ett krav som framställs gentemot DAAB skall alltid åtföljas av en skriftlig redogörelse över aktuella omständigheter och grund för kravet samt den förväntade skadan. Ett sådant krav måste ha mottagits av DAAB inom skälig tid men inte senare än sex månader efter den tidpunkt då Klienten fått kännedom, eller kunde ha fått kännedom, såväl om skadan som de omständigheter som ligger till grund för kravet.

12.2 Skulle DAAB eller DAAB:s försäkringsgivare ersätta Klienten avseende ett krav ska Klienten, som villkor för utgiven ersättning, genom överlåtelse eller subrogation överföra regressrätten gentemot tredje part till DAAB eller DAAB:s försäkringsgivare.

12.3 För det fall Klientens krav mot DAAB har sin grund i tredje parts eller myndighetskrav mot Klienten ska DAAB ha rätt att bemöta, reglera och förlika sådant krav för Klients räkning förutsatt att DAAB håller Klienten skadeslös (med beaktande av de ansvarsbegränsningar som framgår av dessa Allmänna villkor och eventuella särskilda villkor).

12.4 Om Klienten är konsument och är missnöjd med de tjänster som DAAB har tillhandahållit, ska Klienten kontakta uppdragsansvarig advokat för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd. Om det inte är möjligt att uppnå en lösning i samförstånd kan Klienten under vissa förutsättningar vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få arvodestvist eller annat ekonomiskt krav prövat. Kontakt med Konsumenttvistnämnden kan fås enligt nedan:

Sveriges Advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm
Tel. 08-459 03 00 eller www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

13. Uppdragets upphörande
13.1 Klienten kan när som helst avsluta samarbetet med DAAB genom att skriftligen begära att DAAB frånträder uppdraget. Klienten är dock skyldig att erlägga betalning för

de tjänster som DAAB har utfört och för de kostnader DAAB haft innan uppdraget upphörde.

13.2 För det fall Klient inte betalar faktura inom på fakturan angiven tid förbehåller sig DAAB rätten att omedelbart frånträda uppdraget. Det följer även en rätt och skyldighet enligt lag och de vägledande reglerna om god advokatsed att avböja eller frånträda ett uppdrag t ex vid otillfredsställande klientidentifikation, misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism, risk för internationella sanktioner, bristande instruktioner eller om förtroendet mellan DAAB och Klienten inte längre föreligger. Skulle DAAB frånträda ett uppdrag är Klienten dock alltid skyldig att erlägga betalning för de tjänster som DAAB har utfört och för de kostnader som DAAB har haft före frånträdandet.

13.3 Under alla omständigheter upphör uppdraget då det fullgjorts.

14. Ändringar
14.1 Dessa Allmänna villkor kan ändras från tid till annan. Den gällande versionen finns alltid publicerad på daarlegal.se. Ändringar i de Allmänna villkoren gäller endast uppdrag som påbörjas efter det att den förändrade versionen publicerats på daarlegal.se.

14.2 Dessa Allmänna villkor har upprättats på svenska och engelska. Om inte något annat separat har överenskommits gäller den svenskspråkiga versionen för klienter med hemvist i Sverige och den engelskspråkiga versionen för övriga klienter.

15. Tillämplig lag och tvistlösning
15.1 Dessa Allmänna villkor och eventuella särskilda villkor för uppdraget eller DAAB:s tjänster och frågor eller tvister med anledning av dessa Allmänna villkor och eventuella särskilda villkor för uppdraget ska regleras och tolkas i enlighet med svenska materiell rätt.

15.2 Klienten och DAAB skall alltid försöka lösa tvister i samband med dessa Allmänna villkor och dess tolkning genom förhandling som leder till förlikning.

15.3 Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om det omtvistade värdet är mindre än 1 miljon kronor och om det omtvistade värdet uppgår till 1 miljon kronor eller mer ska Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut tillämpas. Skiljenämnden ska bestå av en skiljedomare om det omtvistade värdet uppgår till mer än 1 miljon kronor men mindre än 10 miljoner kronor. Om det omtvistade värdet uppgår till 10 miljoner kronor eller mer ska skiljenämnden bestå av tre skiljedomare. Det omtvistade värdet omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt genkäromål som framställts i svaret över påkallelseskriften.

15.4 Skiljeförfarandets säte skall vara Stockholm. 15.5 Språket för förfarandet skall vara svenska.

15.6 Utan hinder av vad som anges i denna punkt 15 har DAAB alltid rätt att väcka talan mot Klienten avseende förfallna fordringar i domstolar som har jurisdiktion över Klienten eller någon av Klientens tillgångar.

Ikraftträdande

Dessa Allmänna villkor gäller från och med den 1 januari 2019 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för DAAB:s tillhandahållande av tjänster.

Copyright © 2024 Daar Advokatbyrå AB | Design by Ideal Design Webbyrå
Rulla till toppen